V&V/GGZ, specialisten ouderengeneeskunde, contactpersonen infectiepreventie en overige zorgmedewerkers

Rol SO in ABR zorgnetwerk

Doel van het netwerk is een goede regionale afstemming op het gebied van infectiepreventie en antibioticaresistentie. Als netwerk willen we deze samenwerkingen in stand houden en versterken.

Als zorgnetwerk streven we ernaar dat het de normaalste zaak van de wereld is om op het gebied van antibioticaresistentie en infectiepreventie samen te werken en kennis en informatie te delen.

De taken van de zorgnetwerken zijn onder andere surveillance, opstellen van en adviseren bij beheersmaatregelen, maken van transmurale afspraken, deskundigheidsbevordering en antibiotic stewardship.

 De rol van de specialist ouderengeneeskundige in het netwerk voor de VVT sector bestaat uit:

  • zorgen voor verbinden van het netwerk met de instellingen
  • inventariseren bestaande projecten en behoeften tav zaken rondom infectiepreventie en surveillance; bijdrage leveren aan het regionaal risicoprofiel
  • laagdrempelig informeren, knelpunten inventariseren en kennis uitwisselen met SO’s uit onze regio
  • bijdrage leveren aan regionale antibiotic stewardship , in kaart brengen, stimuleren, deelname aan het ontwikkelen van scholingsaanbod en methode voor surveillance ter bevordering juist gebruik antibiotica tbv SO’s
  • up to date houden van het regionaal (na)scholingsplan.
  • inventariseren bestaande werkwijzen en deelname aan het opstellen van een transmuraal MRSA- en BRMO  beleid

zorg dragen voor landelijk verbinding door:

  • deelname aan landelijk overleg tav transmurale werkafspraken,  die gaan over wederzijds informeren over dragerschap van BRMO bij patiënten en cliënten die worden overgeplaatst van de ene zorginstelling of -setting naar de andere.
  • deelname aan de klankbordgroep infectieziekten Verenso, voor verbinding met  SO’s in landelijke netwerken , maar ook voor informeren en kennisuitwisseling tav infectiepreventie en ABR met Verenso (oa tav COVID-19, infographic, beleid tav pneumococcenvaccinatie)