Artsen-microbioloog

Typeringslab

Vermijdbare schade en sterfte van patiënten door infecties door resistente bacteriën in Limburg zoveel mogelijk voorkomen. Daartoe moet de verdere ontwikkeling en verspreiding van (multi) resistentie zo veel mogelijk regionaal worden beheerst, zodat ook in de toekomst effectieve behandeling van infecties met antibiotica mogelijk blijft. 

Hiertoe is een meerjarenplan 2019/2020 opgesteld dat aan het bestuurlijk ROAZ is voorgelegd en geaccordeerd is begin 2019. Eén van de activiteiten hierin betreft het typeren van bacteriestammen.

De eerste doelstelling van het project is het effect te onderzoeken van een snel[1] antwoord op vragen betreffende mogelijk beginnende uitbraken van infectieziekten binnen de deelnemende Limburgse ziekenhuizen.

De medische microbiologische laboratoria (MML’s) van de deelnemende ziekenhuizen sturen hun isolaten in aan het typeerlab van MUMC+.

Hierbij zullen gevalideerde voor de hand liggende bacteriestammen ingestuurd worden aan het LINK Typeringslab zijnde: e-coli, klebsiella, entrobacters en VRE. Gedurende het projectonderzoek kunnen evt. andere bacteriën toegevoegd worden in onderling overleg tussen de deelnemende ziekenhuizen. (NB: CPE’s2 en MRSA gaan ook al richting RIVM en worden derhalve niet meegenomen in het projectonderzoek).

Door het typeerlab van MUMC+ zullen drie typeringen gebruikt en vergeleken, zijnde:

  • IC typering (snelle, laag resolutie typering)
  • WGS typering (langzame hoog resolutie typering)
  • Infrarood typering (snelle, laag resolutie typering)

Hierbij wordt zoveel mogelijk volgens de richtlijn typeren voor infectiepreventie gewerkt.

Op deze wijze wordt onderzocht welke typeermethode het beste is voor welke bacterie. Hierbij zal aandacht geschonken worden aan kosten/baten verhouding en snelle[1] doorlooptijd. In de project periode kan het dan ook voorkomen dat een terugkoppeling meer dan twee werkdagen duurt.

Zuyderland, één van de deelnemende ziekenhuizen, zal zelf ook typeringen uitvoeren tijdens het project. Dit is nieuw voor Zuyderland. MUMC+ heeft momenteel als enige ziekenhuis binnen de aan het project deelnemende ziekenhuizen een typeringslab en expertise in huis.

Zuyderland zal hierbij de WGS typering gaan gebruiken en kan hierbij terugvallen op de expertise van MUMC+. De andere typeermethoden (IC en Infrarood) – als onderdeel van het projectonderzoek -, zal MUMC+ uitvoeren voor Zuyderland  tijdens dit project.[1] Snel wil in dit project zeggen binnen 2 werkdagen

2 CPE: Carbapenemase-Producerende Enterobacteriën