Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Algemeen

Limburgs infectiepreventie & ABR zorgNetwerK (LINK) wil stimuleren dat zorgorganisaties in de regio Limburg, zoals verpleeghuizen, thuiszorginstellingen, huisartspraktijken/huisartsenkringen, gehandicaptenzorginstellingen, e.a. resultaat boeken op de zogenaamde ingroeitaken. Ingroeitaken zijn reguliere taken op het gebied van de aanpak van antibioticaresistentie die binnen een organisatie nog onvoldoende zijn ingevuld. LINK heeft daartoe een budget van €100.000 tot 1 mei 2021 gereserveerd.

De regio omvat alle gemeenten in de provincie Limburg.

Organisaties die kunnen aanvragen zijn: verpleeghuizen, thuiszorginstellingen, huisartspraktijken/huisartsenkringen, gehandicaptenzorginstellingen, revalidatiecentra, ziekenhuizen, mondzorgpraktijken, ambulancediensten, ggz-instellingen, GGDen, apothekers.

Het gaat om de volgende ingroeitaken:

 1. Uniformeren van metingen in de organisatie en informatieaanleveringen aan onder andere het RIVM;
 2. Delen van aanpak infectiepreventie met het regionaal zorgnetwerk ABR;
 3. Delen van informatie met actoren binnen het regionaal zorgnetwerk ABR (onder andere over dragerschap en resistentie);
 4. Uitvoering geven aan transmurale werkafspraken binnen de regio;
 5. Bij- en nascholingen intensiveren en toegankelijk maken voor het regionaal zorgnetwerk ABR;
 6. Het uitvoeren van audits binnen de organisatie op kwaliteit van de intramurale infectiepreventie.

Er geldt:

 • als het budget is vergeven stopt de regeling;
 • het gaat niet om activiteiten in de zogenaamde warme fase, dat wil zeggen als er sprake is van een Bijzonder Resistent Micro-Organisme (BRMO)-uitbraak.

Projectregeling LINK Stimuleringsfonds

Een organisatie kan een tegemoetkoming aanvragen voor een project voor maximaal €5.000,- (incl. BTW). Voorbeelden van mogelijke projecten zijn:

 • Het uitvoeren van een audit door een externe deskundige infectiepreventie, met een rapport met aanbevelingen, inclusief herhaling na 1 jaar;
 • Juist gebruik van antibiotica, bijvoorbeeld via een DTO/FTO;
 • Inhuur van experts voor deskundigheidsbevordering op het vlak van infectiepreventie van een groep medewerkers in een organisatie;
 • In company Inspiratiedag hygiënisch werken, te organiseren door een aantal experts.

Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

 1. Het project draagt bij aan de ingroeitaken.
 2. Er wordt gestreefd naar een tegemoetkoming van een divers palet aan activiteiten: in care en cure, in eerste en tweede lijn, publieke gezondheidszorg.
 3. Criteria voor beoordeling van een project zijn:
  a) Draagt het project bij aan één of meerdere ingroeitaken;
  b) Leidt het tot vergroting van kennis binnen de organisatie;
  c) Leidt het tot verbetering van het beleid van de organisatie op het gebied van antibioticaresistente en infectiepreventie en daarmee tot structurele verbetering;
  d) Versterkt het de samenwerking in de regionale zorgketen voor wat betreft infectiepreventie en ABR.
 4. De activiteiten betreffen in elk geval niet “de warme fase” (in de betekenis van de bestrijding van een BRMO uitbraak).
 5. De aanvraag wordt ingediend door één partij. Deze partij is eindverantwoordelijk en verzorgt het procesverslag. De aanvrager is een in Nederland gevestigde rechtspersoon met duurzame aantoonbare regiobinding.
 6. De aanvrager is contactpersoon voor LINK.
 7. Een instelling kan maximaal twee keer een projectaanvraag indienen. Bij een eventuele tweede aanvraag wordt aannemelijk gemaakt dat aanvullende interventie noodzakelijk is en duidelijk aangegeven om welke interventie/aanvulling het gaat.
 8. De looptijd is maximaal 6 maanden. De looptijd gaat direct na toekenning van het project in.
 9. Het project wordt uitgevoerd voor 1 mei 2021.
 10. De omvang van het project is maximaal €5.000,- inclusief BTW. Maximaal € 1000,- (incl. BTW) hiervan kan worden besteed aan materiële kosten.
 11. Afwijken van dit bedrag is in uitzonderlijke situaties mogelijk in overleg.
 12. De aanvragende partij levert uiterlijk 2 maanden na de einddatum van het project de financiële verantwoording aan die bestaat uit overzicht van uren, uurtarief (onderbouwd met loonstrook of facturen), alle facturen van kosten.
 13. De aanvragende partij levert uiterlijk 2 maanden na de einddatum van het project een beknopt procesverslag in (volgens aangeleverd format), inclusief een alinea die kan worden geplaatst op de website van LINK. Hierin wordt onder meer beknopt beschreven of en hoe het project heeft bijgedragen aan:
  a) één van de ingroeitaken;
  b) het vergroten van kennis;
  c) het verbeteren van beleid op het gebied van antibioticaresistentie en/of infectiepreventie;
  d) versterken van de samenwerking in de regionale zorgketen.
 14. LINK vermeldt na toekenning op haar website dat de aanvrager aan de slag is met een project.
 15. Een kort verslag (één alinea) met vermelding van de instelling, wordt gepubliceerd op de website van LINK, zodat ook andere partijen ervan kunnen leren.
 16. De bijdrage wordt uitgekeerd aan de organisatie na afloop van de activiteit, wanneer ook is voldaan aan 12 (financiële verantwoording), 13 (projectverslag) en 14 (informatie voor website LINK). Tevens levert de organisatie de betalingsgegevens aan van de rekening waarop de bijdrage wordt uitgekeerd.
 17. De bijdrage is gericht op humane activiteiten ABR. Dierenartsen kunnen dan ook geen gebruik maken van het stimuleringsfonds, tenzij er aannemelijk gemaakt kan worden dat er een duidelijk verband is met humaan ABR in de projectaanvraag.

Procedure aanvraag project bijdrage

Voor het aanvragen van project heeft LINK een aanvraagformulier en een beoordelingsprocedure. Deze procedure kent de volgende stappen:

 1. De aanvrager downloadt het aanvraagformulier (Word-format) van de website en vult het in.
 2. Het ingevulde aanvraagformulier wordt als pdf gezonden naar link@nazl.nl. Het secretariaat stuurt een ontvangstbevestiging.
 3. De netwerk coördinator LINK samen met één RCT-lid (RCT = Regionaal Coördinatieteam LINK) beoordeelt binnen vier weken of de aanvraag past binnen de doelstellingen van de regeling en of wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden en bereidt een besluit voor het RCT voor.
 4. Het RCT neemt het definitieve besluit bij meerderheid van stemmen. Indien het oordeel positief is, wordt een schriftelijke goedkeuring verleend en wordt één van de RCT-leden aangesteld als contactpersoon voor de aanvrager. Het RCT-lid houdt contact met de organisatie over het verloop van het project.
 5. De start van het project wordt op de website van LINK gepubliceerd.
 6. Na publicatie op de website van LINK en ontvangst van de rapportage wordt de tegemoetkoming overgemaakt aan de aanvrager.

Tenslotte

LINK streeft naar een zo licht mogelijke procedure om de administratieve last zo beperkt mogelijk te laten zijn. Tegen de beoordeling kan geen bezwaar worden aangetekend. Mocht het ernaar uitzien dat de aanvraag zal worden afgewezen, dan neemt een RCT-lid contact op met de aanvrager. Er wordt dan samen nagegaan of de aanvraag kan worden bijgesteld opdat deze alsnog voor vergoeding in aanmerking komt. Indien nodig kan geëscaleerd worden naar de adviesgroep van LINK. De uitspraak van de adviesgroep is bindend.

Sluit de enquête