Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Scholing

Regionaal scholingsplan

Doel en gebruik van het scholingsplan


De Regionale Zorgnetwerken antibioticaresistentie (ABR) hebben taken op het gebied van audits en scholing. Om de zorgnetwerken bij de uitvoering van deze taken op het gebeid van infectiepreventie te ondersteunen, is door de landelijke werkgroep audits en scholing in verpleeghuizen dit format voor een regionaal scholingsplan opgesteld. Dit format kan gelezen worden als een advies aan de zorgnetwerken, waar zij naar eigen inzicht gebruik van kunnen maken. De werkgroep adviseert het scholingsplan mee te laten groeien met de veranderingen die plaatsvinden op het gebied van ABR, aangezien de Regionale Zorgnetwerken ABR zich nog ontwikkelen en de beschikbare scholing naar verwachting nog toeneemt. De volgende onderdelen komen in het format aan de orde:

  • Onderwerpen waarop geschoold zou moeten worden.

  • Doelgroepen die geschoold zouden moeten worden

  • Leerdoelen die behaald zouden moeten worden.

  • Doel van scholing en relatie met audits.

  • Uitgangspunten, randvoorwaarden en verantwoordelijkheden ten aanzien van uitvoering van scholing.

  • Beschikbare scholing.

Sluit de enquête