Teamleden

RCT

Rol Regionaal coördinatieteam (RCT)

De leden van het regionaal coördinatie team zijn professionals die inhoudelijk zorg dragen voor de activiteiten die het netwerk ontplooit om invulling te geven aan de basistaken. Zij komen maandelijks bij elkaar.

Verantwoordelijkheden RCT:

  • Signaleren, selecteren en voeren benodigde activiteiten uit die samen zijn vormgegeven in een meerjarenplan getoetst aan de 12 taken van VWS en regionale behoeften van hun achterban. Op basis hiervan stelt de netwerk coördinator het meerjarenplan op.
  • De netwerkcoördinator monitort de begroting van de subsidie en zal bij afwijkingen van de ingediende subsidiebegroting tijdig zorgen voor het indienen van een herzieningsaanvraag.
  • De netwerkcoördinator vraag om strategisch advies bij de adviesgroep inzake jaarplan en inhoud subsidie aanvraag.
  • Via de netwerkcoördinator zal afstemming gezocht worden met het bestuurlijke ROAZ per mail of anderzijds voor meerjarenplan en bestuurlijke besluitvorming voor projecten waar nodig. Gezien de 2 jaarlijkse frequentie dat het bestuurlijk ROAZ bij elkaar komt, is het hierbij van belang dat er afspraken zijn gemaakt rondom afstemming per mail.
  • Het verbinden van de netwerkpartners, kennisdeling, monitoringsinformatie, deskundigheidsbevordering en het aantrekken van nieuwe relevante netwerkpartners.
    • Communicatie aan de achterban over activiteiten van LINK.

De netwerkcoördinator bereid beleidstukken voor het bestuurlijk ROAZ voor en stemt deze af met RCT en strategisch adviesorgaan.