Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Teamleden

Regionaal Coördinatie Team (RCT)

De leden van het Regionaal Coördinatie Team (RCT) zijn professionals die inhoudelijk zorgdragen voor de activiteiten die het netwerk ontplooit om invulling te geven aan de basistaken. Zij komen maandelijks bij elkaar.

Verantwoordelijkheden RCT:

  • Signaleren, selecteren en uitvoeren van de benodigde activiteiten die samen zijn vormgegeven in een meerjarenplan dat getoetst is aan de twaalf taken van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS) en de regionale behoeften van hun achterban. Op basis hiervan stelt de netwerkcoördinator het meerjarenplan op.
  • De netwerkcoördinator monitort de begroting van de subsidie en zal bij afwijkingen van de ingediende subsidiebegroting tijdig zorgen voor het indienen van een herzieningsaanvraag.
  • De netwerkcoördinator vraag om strategisch advies bij de adviesgroep inzake jaarplan en inhoud subsidie aanvraag.
  • Via de netwerkcoördinator zal afstemming gezocht worden met het bestuurlijke Regionale Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) per mail of anderzijds voor meerjarenplan en bestuurlijke besluitvorming voor projecten waar nodig. 
  • Het verbinden van de netwerkpartners, kennisdeling, monitoringsinformatie, deskundigheidsbevordering en het aantrekken van nieuwe relevante netwerkpartners.
  • Communicatie aan de achterban over activiteiten van LINK.

De netwerkcoördinator bereidt beleidsstukken voor het bestuurlijk ROAZ voor en stemt deze af met het RCT en strategisch adviesorgaan.

Hieronder het overzicht van alle RCT-leden en hun contactgegevens:

Sluit de enquête