Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Over LINK

Risicoprofiel

Risicoprofiel LINK

In het risicoprofiel van het Limburgs Infectiepreventie & antibioticaresistentie zorgNetwerK (LINK) wordt de provincie Limburg onder de loep genomen voor wat betreft risico’s op het gebied van het ontstaan van antibioticaresistentie en, in mindere mate, zorggerelateerde infecties. Bij het bepalen van risico’s is enerzijds gekeken hoe Limburg zich verhoudt tot de rest van Nederland en anderzijds is binnen de provincie gekeken waar de risico’s het grootst zijn. Het doel van het risicoprofiel is om beheersmaatregelen die onderdeel zijn van het meerjarenplan van LINK te voorzien van een fundament. Het ligt in de lijn der verwachting dat activiteiten om invulling te geven aan de basistaken geprioriteerd moeten worden; niet alles kan tegelijk. Dit risicoprofiel helpt het RCT, adviesgroep en de stuurgroep deze keuzes te maken.

Binnen dit risicoprofiel zijn een aantal aspecten uitgelicht, te weten de demografische kenmerken van de regio, aanwezige risicogroepen op het gebied van antibioticaresistentie en het aantal zorginstellingen in de regio en hoe deze georganiseerd zijn. Daarnaast is gekeken naar het antibioticagebruik en de gemelde meticilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) en bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) uitbraken en de manier waarop surveillance op deze antibioticaresistente bacteriën plaatsvindt. Tot slot, zijn de resultaten weergegeven van een inventarisatie van infectiepreventieve maatregelen die reeds bestaan binnen de ziekenhuizen en woonzorgcentra.

Deze versie van het Risicoprofiel is een update van de versie van december 2020.

 

Aan deze risico’s denken LINK netwerkpartners bij Antibioticaresistentie. Geinteresseerd naar het volledige plaatje, lees dan het risicoprofiel

MInc1
MINC2
Sluit de enquête