Over LINK

Onze missie & visie

Onze missie

Vermijdbare schade aan en sterfte van patiënten door infecties door resistente bacteriën in Limburg zoveel mogelijk voorkomen. Daartoe moet de verdere ontwikkeling en verspreiding van (multi) resistentie zo veel mogelijk regionaal worden beheerst, zodat ook in de toekomst effectieve behandeling van infecties met antibiotica mogelijk blijft. 

Onze idealen

  • Uniformiteit van detecteren, typeren en een snelle regionale signalering van Bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) die wordt ondersteund door een (eu) regionale signaleringsstructuur die bijdraagt aan acties om verspreiding te voorkomen.
  • Een optimaal niveau van infectiepreventie in alle zorgsectoren, bewaakt met uniforme audits van infectiepreventie in de diverse zorgsectoren en een zorgvuldige overdracht van patiënten/cliënten die bekend zijn met dragerschap.
  • Goed gebruik[1] van antibiotica, bewaakt door uniforme spiegelinformatie over antibiotica gebruik in verschillende zorgsectoren.
  • (eu) Regionale responsstructuur bij uitbraken waarbij netwerkpartners kennis en kunde delen bij de bestrijding van uitbraken. 

 [1] Goed gebruik wordt in dit kader gedefinieerd als het voorschrijven van antibiotica daar waar nodig en zinvol de adequate hoeveelheid medicatie voorschrijven