Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

kennisplatform

Gehandicaptenzorg

 • WERKEN IN DE GEHANDICAPTENZORG

 • Kan ik werken als ik zelf klachten heb?

  Voor alle zorgmedewerkers met klachten die getest worden, geldt om thuis te blijven totdat de testuitslag bekend is. Hierbij wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen medewerkers met of medewerkers zonder koorts. De reden voor deze aanpassing is dat er voldoende testcapaciteit is, er dus snel getest kan worden en de testuitslag snel bekend is, in principe binnen 24 uur.

  Via onderstaande bron staat wat de laatste wijzingen zijn omtrent de inzet van zorgmedewerkers, de symptomen passend bij COVID-19 en de adviezen voor een zorgmedewerker, welke huisgenoot of nauw contact is van een positief getest persoon.

 • Wat is geregeld t.a.v. continuïteit van werk bij besmetting ?

  Heeft u vragen over het coronavirus in relatie tot continuïteit van werk? Kijk dan op de site van de AWVN (link hieronder). U kunt daar ook een Handreiking Coronavirus op de werkvloer VNO-NCW MKB-Nederland AWVN vinden. Staat uw antwoord er niet tussen en bent u lid van de VGN?

  Dan kunt u contact opnemen met de CAO helpdesk van de VGN via caohelpdesk@vgn.nl of telefoonnummer 030-273 97 19 (maandag, woensdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur).

   

 • Ik heb mogelijk contact hebben gehad met een patiënt met coronavirus. Wat moet ik doen?

  Neem contact op met uw eigen leidinggevende en/of deskundige infectiepreventie. Zij weten welke protocollen geldig zijn.

 • PBM GEHANDICAPTENZORG

 • Wanneer moet ik persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) gebruiken?

  Klik op de link hieronder voor de actuele informatie omtrent uitgangspunten PBM buiten het ziekenhuis. De uitgangspunten zijn geformuleerd op basis van veiligheid voor zorgmedewerkers (besmettingsrisico’s) in geval van (verdenking op) COVID-19 en het voorkomen van introductie of verspreiding van COVID-19 in een zorginstelling of een andere zorgsetting.

 • BEOORDELEN VAN CLIËNTEN

 • Bron- en contactonderzoek (BCO) zorginstellingen (VVT, gehandicaptenzorg, GGZ)
  • Zorgmedewerkers die volledige persoonsbeschermende middelen (chirurgisch mondneusmasker ten minste type IIR, handschoenen, bril en schort) hebben gebruikt worden niet als contact geïncludeerd in het contactonderzoek.

   Bij zorgmedewerkers die (preventief) een chirurgisch mondneusmasker ten minste type II en handschoenen hebben gedragen of adequate handhygiëne hebben toegepast bij het contact met een bevestigde persoon tijdens diens besmettelijke periode, zonder tevens een bril en een schort, worden niet als contact geïncludeerd in het contactonderzoek.

   NB Een zorgmedewerker die zorg verleent aan een persoon met een bewezen of verdachte SARS-CoV-2-besmetting dient te allen tijde volledige PBM (chirurgisch mondneusmasker minimaal type IIR, handschoenen, bril en schort) te gebruiken

   Immune zorgmedewerkers die 'overig nauw contact' (categorie 2) zijn van iemand die positief getest is op SARS-CoV-2, hoeven niet in quarantaine. Zij dragen tot en met dag 10 na het laatste contact tijdens het werk een chirurgisch mondneusmasker ten minste type II. Zij laten zich testen op dag 5 na de laatste blootstelling (en uiteraard ook bij klachten, zie I Testbeleid en isolatie van zorgmedewerkers met klachten)

   Niet-immune zorgmedewerkers die 'overig nauw contact' (categorie 2) zijn van iemand die positief getest is op SARS-CoV-2 gaan thuis in quarantaine, zij gaan niet naar hun werk en laten zich zo snel mogelijk testen. Daarnaast laten zij zich testen op dag 5 na de laatste blootstelling (en uiteraard ook bij klachten, zie I Testbeleid en isolatie van zorgmedewerkers met klachten).

 • Is er een ICPC-code voor het coronavirus?

  DE ICPC-code voor het coronavirus is: R83.03 SARS-CoV-2 (COVID-19).

  Trefwoorden waarop gezocht kan worden:

  • Sars
  • Corona
  • Covid
 • Leidraad verwijzing volwassenen met een verstandelijke beperking en (verdenking op) op COVID

  Onderstaande leidraad biedt concrete aandachtspunten en besluitvormingscriteria voor de verwijzing en behandeling van volwassenen met een verstandelijke beperking met een (verdenking op) COVID-19 virusinfectie.

 • Zijn er symptomen beschreven specifiek voor de doelgroep met een verstandelijke beperking?

  Op dit moment zijn er nog geen artikelen gevonden die symptomen van COVID-19 specifiek beschrijven voor de doelgroep met een verstandelijke beperking. Het is daarom aanbevolen om cliënten met een verstandelijke beperking te screenen aan de hand van dezelfde criteria als mensen uit de algemene bevolking.

 • Is er een instrument om de kwaliteit van leven in de woning in kaart te brengen? (in de huidige situatie van het Corona-virus?)

  Een nieuw instrument is ontwikkeld in samenwerking tussen verschillende wetenschappelijk onderzoekers en zorgprofessionals op woningen met mensen met een verstandelijke beperking.

  klik op het document hieronder

 • Advance care planning
  • Overweeg kwetsbare patiënten in de praktijk pro-actief te benaderen om te achterhalen of zij hulp nodig hebben en of zij in geval van ziekte nog ziekenhuisopname/IC opname/reanimatie wensen. Benadruk hierbij dat ook indien een patiënt niet op de IC komt goede zorg binnen of buiten het ziekenhuis mogelijk is.
  • Noteer de wensen in het HIS onder A20

  Bespreek zo nodig ook of het LSP open gezet mag worden.

  klik op de link hieronder om het document te openen

 • TESTBELEID ZORGMEDEWERKERS GEHANDICAPTENZORG

 • Testbeleid zorgmedewerkers

  Algemeen

  • Iedereen in Nederland met één of meer symptomen passend bij COVID-19 moet thuisblijven.
  • Iedereen met dergelijke klachten kan zich laten testen.
  • Totdat de testuitslag bekend is, moet de persoon met klachten thuisblijven. Als deze persoon koorts (38 graden Celsius of hoger) en/of benauwdheid heeft, dan moeten ook alle huisgenoten thuisblijven tot na de testuitslag.*

  Het is van groot belang dat zorgmedewerkers (en hun huisgenoten) zich bij klachten direct laten testen.*

  * Voor zorgmedewerkers die milde klachten zoals malaise en verhoging ontwikkelen direct in aansluiting op COVID-19-vaccinatie waarbij de klachten als bijwerking geduid kunnen worden kan een uitzondering gelden. Hier is een zorgvuldige afweging nodig. Zie ook  https://www.rivm.nl/covid19vaccinatieprofessionals/richtlijn-uitvoering.

  Zorgmedewerkers

  • met klachten die passen bij COVID-19; én
  • die onmisbaar zijn voor de (directe) patiëntenzorg en continuïteit van die zorg (dit geldt ook voor laboratoriumpersoneel); én
  • die niet vervangen kunnen worden door een collega

  kunnen zich met voorrang laten testen bij de GGD-teststraten. Zij kunnen zich aanmelden via Rijksoverheid. Hier is ook informatie opgenomen over welke zorgberoepen wel en welke beroepen niet in aanmerking komen voor testen met prioriteit.

  Voor het testen van zorgmedewerkers wordt de PCR-test geadviseerd omdat deze testen het meest gevoelig zijn voor SARS-CoV-2. In de GGD-voorrangsteststraten voor zorgmedewerkers worden PCR-testen gebruikt. Indien een zorgmedewerker toch met een antigeensneltest is getest en de testuitslag is negatief dan moet de test herhaald worden met een PCR-test.

   

 • Testbeleid medewerkers gehandicaptenzorg

  Met het oog op meer testcapaciteit is de RIVM richtlijn ‘Uitgangspunten testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis’ herzien. De richtlijn geeft aan wanneer een medewerker moet worden getest op het coronavirus, wanneer dat niet nodig is of wanneer dat het juist verstandig is om even niet te werken. 

  Vanaf 1 juni geldt:

  • Iedereen in heel Nederland met één of meer symptomen passend bij COVID-19 moet thuisblijven
  • Iedereen met dergelijke klachten die passen bij het nieuwe coronavirus kan zich laten testen
  • Totdat de testuitslag bekend is, moet de persoon met klachten thuisblijven. Als deze persoon koorts en/of benauwdheid heeft, dan moeten ook alle huisgenoten thuisblijven tot na de testuitslag.
 • Wanneer kan een zorgmedewerker na een positieve test weer aan het werk?

  Besmettelijke periode
  Met klachten

  Indien de PCR-test positief is, blijft de medewerker met klachten thuis in isolatie tot minimaal 7 dagen na de start van de symptomen1 EN 48 uur koortsvrij2 EN ten minste 24 uur symptoomvrij3.

  1. Start symptomen = ook wel de eerste ziektedag. Indien deze niet bekend is kan de datum van de monsterafname genomen worden.
  2. Koortsvrij = temperatuur onder de 38 graden, zonder koortsremmende medicatie.
  3. Symptoomvrij van COVID-19 = geen koorts, geen diarree, geen spierpijn, geen keelpijn, geen benauwdheid, geen neusverkoudheid. Symptomen zoals door patiënt en/of behandelaar herkenbaar bij hooikoorts, astma, chronische hoest om andere redenen vallen niet onder symptomen van COVID-19. Moeheid, anosmie, dysgeusie en postvirale hoest spelen geen rol bij de definitie van symptoomvrij. Deze klachten kunnen een paar dagen tot weken langer aanhouden, zoals bekend is bij andere virale verwekkers, zonder dat nog sprake is van besmettelijkheid.

  Zonder klachten
  Bij asymptomatische infecties begint de besmettelijke periode op de testdatum en eindigt 7 dagen na de testafname.

 • Hoe komt het dat het testbeleid in elke regio anders is?

  het verschil wordt deels veroorzaakt door het ontbreken van goede randvoorwaarden ter ondersteuning van het landelijk testbeleid. Hierdoor zoekt elke GGD naar haalbare oplossingen binnen zijn regio/organisatie. Een 2e factor die de verschillen beïnvloedt is de verschillen per GGD in logistieke inrichting en karakteristieken.

  Door nu in het landelijk overleg van de GGD GHOR NL ook medici te laten participeren, hoopt men een landelijk beleid neer te zetten dat praktisch haalbaar is voor de regio’s. Voorlopig is tevens besloten om regio’s vrij te laten om het HOE te regelen als het WAT/WIE maar hetzelfde is in elke regio.

 • ADVIEZEN EN BEHANDELING GEHANDICAPTENZORG

 • Welke ondersteuning is voorhanden voor ouders van kinderen met complexe zorgbehoeften die nu zonder zorg en onderwijs thuis zitten?

  Vanuit ouders van wie kinderen met complexe zorgbehoeften nu zonder zorg en onderwijs thuis zitten, kwam de vraag wat er voor hen wordt gedaan. Omdat ouders, in tegenstelling tot zorgorganisaties of scholen geen corona crisisteam hebben, is deze vraag opgepakt vanuit de Associatie van Academische Werkplaats Verstandelijke Beperkingen.

  klik op het document hieronder

 • Welke eHealth producten zijn evidence-based voor mensen met een verstandelijke beperking?

  In de huidige situatie van het COVID-19 virus (Corona) is de vraag naar alternatieve vormen voor ondersteuning en behandeling van mensen met een verstandelijke beperking groot. Het gebruik van eHealth biedt daarin mogelijkheden.

 • Tips bij verbinding maken met cliënten zonder fysiek contact

  Het begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking én een visuele beperking vraagt om extra aanpassingen in de begeleiding en waarbij fysiek contact ondersteunend en belangrijk kan zijn. Klink op de onderstaande link om adviezen te krijgen hoe u verbinding kunt maken met cliënten zonder fysiek contact.

 • Er gaan berichten rond dat Vitamine C zou helpen bij het milder laten verlopen van COVID-19. Klopt dit?

  De berichten dat vitamine C kan voorkomen dat iemand besmet raakt met het coronavirus, of dat klachten milder zouden verlopen dan wel kan leiden tot genezen, zijn ongefundeerd. Alhoewel vitamine C iets kan helpen bij het herstel van sommige verkoudheden, dit verband is niet aangetoond bij coronavirussen. Informatie voor de algemene populatie is hier even goed van toepassing voor mensen met een verstandelijke beperking.
  Voor betrouwbare en up-to-date informatie rondom dergelijke berichten kun t u hieronder klikken voor de website van Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

 • Adviezen bij onrust en onder prikkeling bij cliënten

  Door alle Corona maatregelen is het een hele rare tijd voor iedereen en zeker ook voor mensen met een beperking, hun naasten en de professionals in zowel hun professionele als persoonlijke omgeving. De dagelijkse programma’s van de meeste cliënten zijn niet zoals gebruikelijk.

  Lees via onderstaande link adviezen voor het invullen van een dagprogramma

 • In geval van reanimatie setting bij besmette cliënt, geeft een kiss of life masker dan voldoende bescherming?

  Er wordt ingeschat dat zulke devices NIET voldoende beschermen tegen virale verwekkers.

 • Mag een patiënt een knuffel hebben in isolatie?

  indien een cliënt die in isolatie is of wordt geplaatst knuffels heeft die mogelijk besmet kunnen zijn door hoesten/niezen, dan is het advies deze weg te gooien of te wassen op een zo hoog mogelijke temperatuur of gedurende 3 weken weg te leggen in een goed afgesloten plastic zak

 • Hoe moet een kamer worden gepoetst?

  Indien cliënt naar de isolatie afdeling gaat, hoeft de slaapkamer alleen goed gelucht te worden (deur op slot, verwarming uit en raam open) tot de cliënt weer terug naar de woning komt. Alle oppervlakken (tafel, deurklinken e.d.) die de cliënt regelmatig aangeraakt heeft, afdoen met een alcoholdoekje.

 • Stroomschema (behandel)advies voor SO’s en AVG’s in de langdurige zorg

  Klik op onderstaande bron voor het stroomschema (behandel)advies voor SO’s en AVG’s in de langdurige zorg gepubliceerd op de website van Verenso.