nieuwe ontwikkelingen vanuit RIVM

Eenheid van Taal in antibioticaresistentie

Antibioticaresistentie (ABR antibioticaresistentie ) is een bedreiging voor de volksgezondheid. Om ons hier tegen te beschermen, moeten we weten hoe vaak en waar Bijzonder Resistente Micro Organismen (BRMO bijzonder resistente micro-organismen ) voorkomen en welke trends zich daarin voordoen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ) verzamelt en analyseert deze gegevens systematisch. Dit noemen we surveillance. Voor deze surveillance en het voorkomen van verspreiding van resistentie is het van belang dat medisch microbiologische laboratoria (MML medisch microbiologisch laboratorium 's) met het RIVM gegevens uitwisselen. Op basis hiervan kunnen zorgverleners in een vroeg stadium maatregelen nemen om besmetting bij meer mensen te voorkomen. Laboratoria kunnen informatie sneller en beter delen wanneer de codering eenduidig is, zoals bij Eenheid van Taal. Bovendien is deze methode minder arbeidsintensief.
Klik hier om de video eenheid in taal in ABR te bekijken

Alle MML medisch microbiologisch laboratorium 's zouden deze labcodeset moeten gebruiken. Het maakt de communicatie tussen laboratoria echt makkelijker. Met de Nederlandse Labcodeset ben je klaar voor de toekomst!

Nieuwe labcodeset: Eenheid van Taal

De Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie ), Nictiz Nationaal ICT instituut in de Zorg en het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu hebben, samen met een aantal laboratoria, voor Eenheid van Taal een gestandaardiseerde labcodelijst ontwikkeld: de Nederlandse Labcodeset. Deze Nederlandse Labcodeset bevat laboratoriumcodes (zoals bloed, infecties en micro-organismen) die bedoeld zijn voor de digitale uitwisseling van gegevens tussen laboratoriumspecialisten, zorgverleners en onderzoekers van instellingen voor de volksgezondheid in Nederland. Met deze Eenheid van Taal in de labcodeset kunnen aanvragen en uitslagen van laboratoriumonderzoek in Nederland eenduidig uitgewisseld worden.

Het Informatieberaad Zorg erkent sinds januari 2019 de Nederlandse Labcodeset als een belangrijke bouwsteen voor informatie-uitwisseling in het zorgstelsel. ABR antibioticaresistentie is het eerste onderdeel waarbij laboratoria en het RIVM structureel gebruik maken van de Nederlandse Labcodeset. Wanneer alle laboratoria zijn aangesloten op Eenheid van Taal in ABR, ontstaan mogelijkheden om op andere terreinen gebruik te maken van de Nederlandse Labcodeset. Zoals voor de aanvragen van huisartsen of voor het uitbesteden van onderzoek aan andere laboratoria. Om met Eenheid van Taal in ABR te werken, hoeven laboratoria alleen de codes in hun systeem naar de Nederlandse Labcodeset te vertalen. Het is dus niet nodig om het hele laboratorium informatie systeem opnieuw in te richten.

Eenheid van Taal in ABR antibioticaresistentie is noodzakelijk. Je hebt het écht nodig om goed inzicht te krijgen voor het nemen van de juiste maatregelen.

Sluit nu aan bij Eenheid van Taal

Eenheid van Taal in ABR antibioticaresistentie werkt, want 4 laboratoria leveren al volgens de nieuwe wijze structureel informatie aan voor de ABR surveillance. Inmiddels volgen 27 laboratoria hun voorbeeld; in totaal dus 31 laboratoria die meedoen met het project. Eind van dit jaar verwachten we dat er 10 MML medisch microbiologisch laboratorium 's operationeel zijn. Volgend jaar loopt dat aantal op. In 2020 is de laatste mogelijkheid om een vergoeding te krijgen voor aansluiting op Eenheid van Taal in ABR. Wil je dat jouw MML daar ook bij hoort?

Voordelen van Eenheid van Taal

Binnen Eenheid van Taal in ABR lopen 2 trajecten: Lab2lab en Lab2publichealth. Beide berichten zijn een onderdeel van de informatiestandaard Labuitwisseling van Nictiz Nationaal ICT instituut in de Zorg en bieden voordelen voor een MML wanneer het is aangesloten bij Eenheid van Taal in ABR.

Lab2lab

  • Verbeteren elektronische uitwisseling tussen labs
  • Efficiëntere werkwijze
  • Betere samenwerking

MML's wisselen bij uitbesteding van onderzoeken onderling berichten uit via een Lab2lab koppeling. Zo worden bijvoorbeeld typeringen voor MRSA Methicillin-resistant Staphylococcus aureus en CPE Carbapenamse-producerende enterobacteriaceae aangevraagd bij het laboratorium van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu . Hierbij maken laboratoria gebruik van eigen codes die zij zelf moeten vertalen. Dit is niet meer nodig bij aansluiting op Eenheid van Taal. De aangesloten MML's maken gebruik van de Nederlandse Labcodeset en een gestandaardiseerde Lab2lab koppeling. Laboratoria kunnen deze koppeling gebruiken voor de onderlinge berichtenuitwisseling. Gegevens hoeven niet langer handmatig overgetypt te worden, waarmee de kans op fouten en de hieruit volgende herstelacties worden verminderd. Dit maakt de samenwerking tussen de MML's gemakkelijker.

Lab2publichealth

  • Verbeterde elektronische uitwisseling tussen laboratoria en RIVM-systemen
  • Verminderde foutgevoeligheid
  • Sneller inzicht in voorkomen van ABR
  • Sneller maatregelen nemen

Met Lab2publichealth worden uitslagen van antimicrobiële gevoeligheidsbepalingen dagelijks (in plaats van maandelijks) op een gestandaardiseerde en geautomatiseerde wijze verstuurd aan het RIVM. Dit verkleint de kans op fouten en gegevens worden sneller teruggekoppeld. Veranderingen in de epidemiologie zijn hierdoor eerder inzichtelijk. Op basis hiervan kunnen zorgprofessionals en beleidsmakers (lokaal, regionaal en landelijk) tijdig maatregelen nemen om verdere verspreiding te voorkomen.

Eenheid van Taal implementeren

Met de implementatie van Eenheid van Taal vertaalt een laboratorium de eigen voor ABR gebruikte labcodes één keer naar de codes van de Nederlandse Labcodeset. Een nieuw informatiesysteem inrichten is dus niet nodig. De laboratoria krijgen het advies om een projectteam samen te stellen met een (arts)-microbioloog, applicatiebeheerder en projectcoördinator. Tijdens de implementatie word je ondersteund door het landelijke projectteam. Je ontvangt informatie, tips en templates. Ook kun je voorlichtingsbijeenkomsten bijwonen en krijg je ondersteuning bij de vertaling van de labcodes. Er vindt nauwe afstemming plaats tussen het MML, het landelijke projectteam en de leveranciers over voortgang en planning.
Infographic implementatie Eenheid van Taal

Sluit de enquête