Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Regionale aanpak

 Het belangrijkste doel van de nationale aanpak van antibioticaresistentie (ABR antibioticaresistentie ) is het indammen van de ontwikkeling en verspreiding van resistentie. Zo blijft ook in de toekomst een goede behandeling van infecties met antibiotica mogelijk. Resistente bacteriën verplaatsen zich via patiënten en zorgprofessionals en gaan daarom over de muren van instellingen heen. Van ziekenhuis naar de thuissituatie of revalidatiekliniek, van de thuissituatie naar verpleeghuis of van verpleeghuis naar ziekenhuis. Van instellingen kan verwacht worden dat zij antibioticaresistentie binnen hun eigen instelling aanpakken. Maar dat is minder duidelijk als het gaat om de verantwoordelijkheid voor een patiënt die wordt verplaatst naar een andere instelling of die naar huis gaat. Voor patiënten geldt dat zij zich vooral bewegen binnen een regio. Dit maakt regionale samenwerking een onmisbaar onderdeel van de landelijke aanpak. Om dat voor elkaar te krijgen, zijn in Nederland 10 regionale zorgnetwerken ingesteld voor antibioticaresistentie. Dit zijn samenwerkingsorganen tussen verschillende zorginstellingen, organisaties en zorgprofessionals in een regio.

Wat zijn Regionale Zorgnetwerken ABR antibioticaresistentie ?

De belangrijkste taak van de zorgnetwerken is het bevorderen van samenwerking. Zo kunnen de kennis en vaardigheden op het gebied van infectiepreventie en antibioticaresistentie verbeteren.

De minister van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport   heeft in elk zorgnetwerk een academisch of topklinisch ziekenhuis aangewezen dat medewerkers uit de langdurige, curatieve en publieke gezondheidszorg bij elkaar brengt in een zogeheten stuurgroep. Onder leiding van deze stuurgroep zorgt een regionaal coördinatieteam dat de werkzaamheden binnen het netwerk worden uitgevoerd en gecoördineerd. Dit team bestaat uit verschillende professionals: een arts-microbioloog, arts maatschappij en gezondheid, deskundige infectiepreventie, internist-infectioloog, specialist ouderengeneeskunde, huisarts en epidemioloog. In elke regio is een netwerkcoördinator het eerste aanspreekpunt in het zorgnetwerk.

Wat doen de Regionale Zorgnetwerken ABR?

Zoals hierboven genoemd, is de belangrijkste taak van de zorgnetwerken het stimuleren van samenwerking en ervoor zorgen dat de kennis en vaardigheden op het gebied van infectiepreventie en antibioticaresistentie beter worden. Om dit te bereiken voeren ze onder andere de volgende werkzaamheden uit:

  • Het betrekken van zorginstellingen, organisaties en zorgprofessionals bij de activiteiten die binnen het regionaal netwerk worden georganiseerd. En het stimuleren van deelname aan landelijke surveillance van resistente micro-organismen, zorginfecties en antibioticagebruik.
  • Het maken van een regionaal risicoprofiel en het daarop aanpassen van de beheersmaatregelen.
  • Het maken van transmurale afspraken over het delen van informatie over uitbraken en dragerschap van Bijzonder Resistente Micro-Organismen (BRMO bijzonder resistente micro-organismen ) bij de overdracht van patiënten en cliënten naar andere zorgverleners.
  • Gegevens over resistentie, zorginfecties en antibioticagebruik beschikbaar maken binnen het netwerk, tussen de regio’s en met landelijke partijen.
  • Het verzorgen van deskundigheidsbevordering door het organiseren van bij- en nascholing.
    Het verkrijgen van inzicht in infectiepreventiemaatregelen in de zorginstellingen en zorgaanbieders o.a. door het voeren van audits.
  • Het onderling bijstaan en adviseren bij bestrijdingsmaatregelen.
  • Het stimuleren en implementeren van een effectief en transparant beleid ten aanzien van het juist gebruik van antibiotica.  ken doen?

Welke Regionale Zorgnetwerken ABR zijn er?


Rol RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  bij Regionale Zorgnetwerken ABR

Het RIVM verstrekt namens VWS voor de periode 2019-2022 de subsidie aan de Regionale Zorgnetwerken ABR. Kijk voor meer informatie in de beleidsregels subsidiëring Regionale Zorgnetwerken ABR. Het RIVM ondersteunt de zorgnetwerken bij de subsidieprocedure, beoordeelt de subsidieaanvragen en monitort de voortgang van de zorgnetwerken. Daarnaast heeft het RIVM een wettelijke taak als het gaat om surveillance. Het RIVM verzamelt doorlopend allerlei gegevens over antibioticaresistentie. De informatie gebruikt het RIVM om uitbraken van resistente bacteriën te signaleren. Deze systematische gegevensverzameling noemen we surveillance. In dat kader heeft het RIVM een regiefunctie voor aansluiting van regionale activiteiten met landelijke activiteiten en met landelijke organisaties en koepelorganisaties. Ook coördineert het RIVM het netwerk van Regionale Epidemiologisch Consulenten (de REC) die zijn verbonden aan de zorgnetwerken.

Sluit de enquête