Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Projecten

Infectiepreventiebeleid in V&V sector

Borging van infectiepreventie is ook een belangrijk thema. Organisaties die hiermee een extra impuls nodig hebben voor een project kunnen deze via het stimuleringsfonds aanvragen. Lees ter inspiratie de cases van Sint Jozef Wonen en Zorg en Zorgcentrum Beek en Bos.

Nulmeting als start van een geborgen infectiepreventiebeleid bij Sint Jozef Wonen en Zorg

Infectiepreventie staat hoog op de agenda van Sint Jozef Wonen en Zorg. Met de bijdrage uit het stimuleringsfonds wordt via een audit (nulmeting) inzicht gegeven in het huidige beleid en de aanpak van infectiepreventie. Een infectiepreventiecommissie, bestaande uit verschillende disciplines, kiest uit de uitkomsten de vijf meest urgente actiepunten. Deze worden binnen vijf maanden opgepakt. Daarna wordt er een tweede audit georganiseerd die inzicht geeft hoe de situatie verbeterd is en waar mogelijk nog extra actie vereist is. Met deze aanpak wordt infectiepreventie een vast item op de agenda van de directie en binnen de organisatie. 

Deskundige infectiepreventie voor Zorgcentrum Beek en Bos

Zorgcentrum Beek en Bos gaat naar aanleiding van een externe audit hygiëne en infectiepreventie aan de slag met een plan van aanpak ter verbetering hiervan. Hiervoor wil het zorgcentrum een deskundige infectiepreventie standaard inhuren om zo extra kennis op het gebied van infectiepreventie te vergaren, om op regelmatige basis audits uit te voeren en voor advies in de hygiëne & infectiepreventiecommissie (HIP). De medewerkers krijgen scholing onder andere op het gebied van handhygiëne en het gebruik en reiniging van verpleegmaterialen. Het huidige beleid wordt herzien, zodat er een kwaliteitsslag gemaakt wordt en de genomen acties geborgd worden.  

Op weg naar een geborgd infectiepreventiebeleid bij PAVO Zorg

PAVO Zorg heeft een beroep gedaan op het stimuleringsfonds voor het borgen van een goede basishygiëne, deskundigheidsbevordering bij medewerkers en het nieuw leven inblazen van een hygiëne en infectiepreventiecommissie (HIP). Deze legt verantwoording af aan de Raad van Bestuur. De start van het plan is de uitvoering van een audit in zorghuis Tienray en Tegelen door een deskundige infectiepreventie (DI). Daarnaast loopt de DI mee tijdens zorgmomenten om de uitvoering van de basishygiëne te toetsen in de praktijk. De bevindingen resulteren in een verbeterplan dat binnen drie maanden wordt geïmplementeerd. Ook verzorgt de DI een interactieve scholing met behulp van praktijkcasussen uit de audit. Borging vindt plaats via de HIP-commissie. De HIP-commissie zal het verbeterplan tweejaarlijks evalueren en bijsturen.

Sluit de enquête