Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Artsen-microbioloog

Fundament voor meerjarenplan LINK

risico

Binnen het Limburgs Infectiepreventie & antibioticaresistentie zorgNetwerK (LINK) wordt de provincie Limburg onder de loep genomen voor wat betreft risico’s van het ontstaan van antibioticaresistentie (ABR) en, in mindere mate, zorg gerelateerde infecties. Bij het bepalen van risico’s is enerzijds gekeken hoe Limburg zich verhoudt tot de rest van Nederland en anderzijds waar de risico’s binnen de provincie het grootst zijn. Dit alles is samengevat in het risicoprofiel. Het doel hiervan is om beheersmaatregelen die onderdeel zijn van het meerjarenplan van LINK te voorzien van een fundament. De activiteiten om invulling te geven aan de basistaken van de ABR-zorgnetwerken worden hierbij geprioriteerd; niet alles kan tegelijk. Het risicoprofiel helpt het Regionaal Coördinatie Team (RCT) en de stuurgroep om deze keuzes te maken.

Meerdere activiteiten zijn al in gang gezet, o.a.:

  • De thuiszorg en gehandicaptenzorg is aangehaakt via bezoeken en symposia
  • Een arts verstandelijke gehandicaptenzorg is toegetreden tot het RCT
  • De behoefte van MUIZ (meldpunt uitbraken infectieziekten & BRMO) is gepeild. Dit wordt nu in Limburg geïmplementeerd.

Het complete risicoprofiel is hier

  • In het risicoprofiel van het Limburgs Infectiepreventie & antibioticaresistentie zorgNetwerK (LINK) wordt de provincie Limburg onder de loep genomen voor wat betreft risico’s op het gebied van het ontstaan van antibioticaresistentie (ABR) en, in mindere mate, zorggerelateerde infecties. Bij het bepalen van risico’s is enerzijds gekeken hoe Limburg zich verhoudt tot de rest van Nederland en anderzijds is binnen de provincie gekeken waar de risico’s het grootst zijn. Het doel van het risicoprofiel is om beheersmaatregelen die onderdeel zijn van het meerjarenplan van LINK te voorzien van een fundament. De activiteiten om invulling te geven aan de basistaken van de ABR zorgnetwerken worden hierbij geprioriteerd; niet alles kan tegelijk. Het risicoprofiel helpt het RCT en de stuurgroep om deze keuzes te maken.

    Binnen het risicoprofiel zijn een aantal aspecten uitgelicht, te weten de demografische kenmerken van de regio, aanwezige risicogroepen op het gebied van antibioticaresistentie en het aantal zorginstellingen in de regio en hoe deze georganiseerd zijn. Daarnaast is gekeken naar het antibioticagebruik en de gemelde meticilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) en bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) uitbraken en de manier waarop surveillance op deze antibioticaresistente bacteriën plaatsvindt.

    Het complete risicoprofiel is te vinden via de website van LINK: https://limburgink.nl/risicoprofiel. Op basis van het risicoprofiel zijn al meerdere activiteiten in gang gezet, waaronder het aanhaken van de thuiszorg en de gehandicaptenzorg via bezoeken en symposia. Een arts verstandelijke gehandicaptenzorg is hierop ook toegetreden tot het RCT. Een ander voorbeeld is de behoeftepeiling van MUIZ (meldpunt uitbraken infectieziekten & BRMO); na de positieve uitkomst hiervan wordt MUIZ nu in Limburg geïmplementeerd. Dit zijn enkele voorbeelden, maar de activiteiten zijn talrijker. Het risicoprofiel is ook een continu proces, aangezien bij meer kennis ook weer nieuwe aandachtspunten komen kijken. Daarom wordt het risicoprofiel jaarlijks geüpdatete. Momenteel werkt een data-analist aan een kwantiteitsslag, waarmee we bepaalde risico’s in de tijd kunnen volgen en meten.  

Sluit de enquête