LINK voor MMB

Fundament voor meerjarenplan LINK

risico

Binnen het Limburgs Infectiepreventie & antibioticaresistentie zorgNetwerK (LINK) wordt de provincie Limburg onder de loep genomen voor wat betreft risico’s van het ontstaan van antibioticaresistentie (ABR) en, in mindere mate, zorg gerelateerde infecties. Bij het bepalen van risico’s is enerzijds gekeken hoe Limburg zich verhoudt tot de rest van Nederland en anderzijds waar de risico’s binnen de provincie het grootst zijn. Dit alles is samengevat in het risicoprofiel. Het doel hiervan is om beheersmaatregelen die onderdeel zijn van het meerjarenplan van LINK te voorzien van een fundament. De activiteiten om invulling te geven aan de basistaken van de ABR-zorgnetwerken worden hierbij geprioriteerd; niet alles kan tegelijk. Het risicoprofiel helpt het Regionaal Coördinatie Team (RCT) en de stuurgroep om deze keuzes te maken.

Meerdere activiteiten zijn al in gang gezet, o.a.:

  • De thuiszorg en gehandicaptenzorg is aangehaakt via bezoeken en symposia
  • Een arts verstandelijke gehandicaptenzorg is toegetreden tot het RCT
  • De behoefte van MUIZ (meldpunt uitbraken infectieziekten & BRMO) is gepeild. Dit wordt nu in Limburg geïmplementeerd.

Het complete risicoprofiel is hier