Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

CIP Netwerk

Aanleiding

De aanleiding voor het CIP (contact personen infectiepreventie) Netwerk was een inspiratiedag 'hygiënisch werken in de langdurige zorg'. Dit was, samen met een online leeromgeving, onderdeel van de landelijke aanpak hygiënisch werken in de langdurige zorg van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Doel van dit programma was om een verandering teweeg te brengen rondom infectiepreventie in de langdurige zorg. LINK ondersteunt dit doel en wil de beweging die hiermee op gang is gekomen faciliteren, voortzetten en borgen. Hiervoor is het CIP Netwerk opgezet, een lerend netwerk voor de VVT, gehandicaptenzorg en GGZ rondom infectiepreventie.

Visie en doelen

Visie

Middels een lerend netwerk bijdragen aan het beheersen van antibioticaresistentie in de VVT, gehandicaptenzorg en GGZ in Limburg. Hierbij speelt samenwerken, het borgen van het belang van infectiepreventie en kennisbevordering in de genoemde sectoren een belangrijke rol.

Doelen

  • Contactpersonen infectiepreventie of vergelijkbare / andere functionarissen met aandachtsgebied infectiepreventie met elkaar verbinden.
  • Structureel uitwisselen van good practices.
  • Kennis verhogen op het gebied van infectiepreventie, verandermanagement en projectmanagement.
  • Regionaal tools ontwikkelen, in samenwerking met de CIP netwerkpartners, zodat uniformering van beleid, werkwijzen, scholing etc. plaatsvindt. LINK heeft hierin een coördinerende rol.
  • Samen optrekken inzake organisatie van activiteiten betreffende landelijke data zoals bijvoorbeeld antibiotic awareness week, dag van de handhygiëne etc.. LINK speelt hierbij een coördinerende rol.

Programma CIP

De doelstellingen van het CIP netwerk worden ingevuld via 3 pijlers:

  1. Forum: laagdrempelig vragen stellen en werkwijzen, good practices en regionale/landelijke documenten delen betreffende infectiepreventie, waarbij de kwaliteit van de discussie / documenten wordt bewaakt door een deskundige infectiepreventie. Deze deskundige infectiepreventie is bevoegd een discussie te sluiten en waar nodig aan te geven welk antwoord / document het beste past bij de vraag.
  2. Geaccrediteerde scholing / e-learning o.b.v. behoefte van het CIP netwerk. Input wordt actief opgehaald door LINK. De scholingen worden zoveel mogelijk aangeboden via een train-de-trainer variant of een andere vorm waardoor organisaties de scholing uitrollen / opnemen in hun scholingsplan.
  3. Twee gethematiseerde netwerkdagdelen per jaar waarvoor indien nodig experts worden ingehuurd.
  4. Waar nodig worden extra activiteiten georganiseerd voor een specifieke sector o.b.v. signalen en behoeften.

Voor wie?

Het CIP netwerk is relevant voor de volgende sectoren: VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg), GGZ met klinische bedden, gehandicaptenzorg.

De onderwerpen van de netwerkdagen en trainingen zijn, afhankelijk van het onderwerp en de fase waarin een organisatie zich bevindt, voornamelijk interessant voor verpleegkundigen / verzorgenden / beleidsmakers met aandachtsgebied infectiepreventie. 

Voordelen van het CIP netwerk en GRATIS deelname

Het CIP netwerk geeft invulling aan een netwerkbehoefte van functionarissen die niet automatisch in netwerken opereren. Tevens wordt het scholingsaanbod en de thema’s van de netwerkdagen bepaald samen met de leden van het netwerk. Hiervoor wordt op allerlei manieren door LINK informatie opgehaald. Verder wordt er gestreefd naar uniformering van beleid, werkwijzen, scholing etc. Tot slot wordt de informatie zo praktisch mogelijk aangeboden, zodat deelnemers met praktische toepassingen / kennis of concrete acties terug keren naar hun organisaties.

Een belangrijke randvoorwaarde die in Limburg is ingevuld betreft de bestuurlijke borging van antibioticaresistentie bij de netwerkpartners via het bestuurlijk ROAZ. Hierdoor is er op diverse niveaus aandacht, capaciteit en budget voor infectiepreventie.

Een andere belangrijke randvoorwaarde is dat deelnemers kosteloos lid kunnen worden en nergens aan verplicht worden deel te nemen. LINK tracht de activiteiten die worden georganiseerd ook kosteloos voor leden aan te bieden.

Aanmelden?

Enthousiast geworden over het netwerk? Meld je dan aan via het formulier op onze website.

Sluit de enquête