Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Actueel

Publicaties

Publicaties 4 februari 2022

Progress in Alternative Strategies to Combat Antimicrobial Resistance: Focus on Antibiotics

Antibiotic Discovery and Resistance: The Chase and the Race

Antibioticaresistentie in de thuiszorg

Antibioticaresistentie is een groeiend probleem. Iedereen die hiermee te maken krijgt kan met zijn vragen terecht bij de GGD. Ook kan de GGD zorgverleners, met name werkzaam buiten de ziekenhuizen, ondersteunen met adviezen om verspreiding van resistente bacteriën te voorkomen. Uit de praktijk blijkt dat vooral thuiszorgorganisaties de GGD hiervoor zelden benaderen. Met dit onderzoek hebben we in kaart gebracht welke ervaringen thuiszorgorganisaties hebben met antibioticaresistantie, welke knelpunten zij zien, welke handvatten zij nodig hebben om op de juiste manier met antibioticaresistentie om te gaan en welke instanties/organisaties hen hierbij kunnen helpen.

  

 

 

 

  

 

Infectionary, de serious game

9

 


Publiek ZIPnet

Publiek ZIPnet is een website over Hygiëne & Infectiepreventie in verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg. Publiek ZIPnet bevat protocollen, checklisten en beleid, gebaseerd op de landelijk richtlijnen van de Werkgroep Infectie Preventie. Naast algemene hygiëneprotocollen biedt publiek ZIPnet praktische informatie over hygiënemaatregelen bij cliënten met een infectie of multiresistente bacteriën. Klik op onderstaande afbeelding om naar de website te gaan.

 

 

  

Nieuwe Cartoon: ethisch dilemma zorg voor patiënten met een BRMO

  

 

 

https://www.abrzorgnetwerkzwn.nl/nieuwe-cartoon-ethisch-dilemma-zorg-voor-patienten-met-een-brmo/

Artikel Zorgkrant: "Antibioticaresistente bacteriën veroorzaken 33.000 sterfgevallen"


De ziektes die mensen door deze bacteriën krijgen, zijn vergelijkbaar met de griep, tbc en hiv samen

Bacteriën die resistent zijn tegen meerdere soorten antibiotica zorgen jaarlijks voor 33.000 sterfgevallen in Europa. Dat blijkt uit een onderzoek van het Europese centrum voor ziektepreventie en controle (ECDC). De ziektes die mensen door deze bacteriën krijgen, zijn vergelijkbaar met de griep, tbc en hiv samen. Mirjam Kretzschmar, hoogleraar Dynamiek van Infectieziekten uit het UMC Utrecht, was één van de betrokken onderzoekers.
 

 

 
Lees het hele artikel door te klikken op bovenstaande afbeelding

 

Wegwijzer ABR 

Het grensregio project i-4-1-Health dat inzicht biedt in de status van de infectiepreventie en het vóórkomen van resistente bacteriën in verschillende domeinen van de gezondheidszorg, de bevolking en de veehouderij heeft een tool ontwikkeld om snel en makkelijk te zoeken naar informatie over antibioticaresistentie. Uit de reacties op de vragenlijsten die eerder dit jaar zijn verstuurd bleek dat professionals graag een overzicht zouden willen hebben met informatie die beschikbaar is. Het blijkt dat er op het internet een hele hoop websites beschikbaar zijn die allemaal zeer bruikbare in nuttige informatie over antibioticaresistentie bevatten. Echter, doordat het er zo veel zijn, zien veel professionals door de bomen het bos niet meer.

Om die reden is de AntiBioticaResistentie (ABR) Wegwijzer ontwikkeld. Alle Nederlandstalige (en enkele Engelstalige) websites uit Nederland en België zijn verzameld en kort beschreven. Daarnaast zijn ze gecategoriseerd naar doelgroep en informatiesoort. Op deze manier moet het voor diegene die informatie over antibioticaresistentie zoekt gemakkelijker worden om de juiste informatie snel te vinden. Door middel van het zoekvenster bovenin kan ook worden gezocht met losse steekwoorden.

6
Artikel Trouw: Apothekers en artsen waarschuwen: "het tekort aan medicijnen loopt alleen maar op"

Vorig jaar waren 732 medicijnen twee weken of langer niet te leveren. In 2010 waren dat er nog maar 174. En dat allemaal omdat Nederland voor een dubbeltje op de eerste rang wil zitten, zeggen apothekers.

Voor het hele artikel klik op onderstaande afbeelding

 

 

 

 

Artikel in het Nederlands tijdschrift voor de medische microbiologie

Thema: "Antimicrobieel stewardship in de Nederlandse praktijk. Transformatie hypothese". Een nieuwe diagnostische strategie bij kinderen met onderste luchtweginfecties.

Nederland loopt nog steeds voorop als het gaat om rationeel antibioticumgebruik en het laag houden van antimicrobiële resistentie. Het is goed om te zien dat we niet op onze lauweren rusten en blijven proberen om het nog beter te doen. Met alle aandacht voor antimicrobieel stewardship vonden we het tijd  en themanummer van het Nederlands Tijdschrift voor Medische Mi cro bi o lo gie hieraan te wijden, met een multidisciplinaire gastredactie (ziekenhuisapotheker, internistinfectioloog, en arts- microbioloog). Dit the ma num mer is ook een mooie aanvulling op de herziende Prak tijk gids die recent is uitgekomen en die continu wordt bijgewerkt (www.ateams.nl).

Voor het hele artikel klik hier of op bovenstaande afbeelding  


Rationeel antibioticumgebruik in de Nederlandse huisartsenpraktijk

De meeste antibiotica in de Nederlandse gezondheidszorg worden voorgeschreven in de eerste lijn. De eerste lijn heeft hiermee een sleutelpositie in het voorkomen van antibioticumresistentie. Studies in Europa tonen de belangrijkste factoren om antibioticumgebruik te reduceren. Dit artikel beschrijft bij welke infectieuze aandoeningen verdere reductie mogelijk haalbaar is.

Voor het hele artikel klik op onderstaande afbeelding 

 

   

 

 


Artikel FMT gezondheidszorg: "infectiepreventie vereist de hoogst maatschappelijke urgentie"

Infecties kunnen levens kosten en veel leed veroorzaken. Maatregelen voor probleemoplossing, omzetderving en reputatieschade maken van infectieproblematiek bovendien een substantiële kostenpost. Redenen genoeg om in een workshop van FMT Academy uitgebreid aandacht te besteden aan preventiestrategieën. Dat gebeurde op 28 juni j.l. aan de Technische Universiteit in Eindhoven. Een geslaagde bijeenkomst die zeker tot een vervolg zal leiden.

Voor het hele artikel klik op onderstaande afbeelding 

 


  

 


Artikel "Aanpak antibioticaresistentie"

Bacteriën kunnen infecties veroorzaken bij mensen of dieren. Soms zijn antibiotica nodig om zo’n infectie te bestrijden. Maar elke keer als een mens of dier antibiotica gebruikt, neemt het aantal resistente bacteriën toe. Resistente bacteriën zijn ongevoelig voor antibiotica. En dat kan gevaarlijk zijn. Want hoe meer resistente bacteriën er zijn, hoe moeilijker infecties in de toekomst te behandelen zijn. Dan zijn aan gewone behandelingen en operaties een extra groot gezondheidsrisico verbonden. En kunnen ziektes die nu eenvoudig te genezen zijn, in de toekomst weer levensgevaarlijk worden.

Voor het hele artikel klik op onderstaande afbeelding

 

 

 

 

 

 


Publicatie Huisarts en Wetenschap inzake ABR

Vergeleken met hun buitenlandse collega’s zijn Nederlandse huisartsen terughoudend in het voorschrijven van antibiotica. Toch neemt het probleem van de antibioticaresistentie ook in onze huisartsenpraktijken toe. Antibioticaresistentie vraagt om een aanpak op meerdere fronten, want er is niet een magische oplossing. Daarom nam de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in 2015 het initiatief tot een meerjarenplan voor de aanpak van antibioticaresistentie. Deze aanpak moet onder andere tot de vorming van tien regionale zorgnetwerken leiden, waarin de huisarts een belangrijke rol speelt.

Voor het hele artikel klik op onderstaande afbeelding

 

Sluit de enquête