Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Nieuws

Getroffen beheersmaatregelen naar aanleiding van het ABR risicoprofiel (2019)

In afstemming met het regionaal coördinatieteam (RCT) van LINK bestaat de update van het ABR risicoprofiel in 2019 uit een korte samenvatting van de ingezette acties in het afgelopen jaar door LINK en een toevoeging van paragrafen met ABR risico’s binnen specifieke doelgroepen, te weten de gehandicaptenzorg en de thuiszorg. De risico’s binnen deze sectoren zijn in de eerste versie nog niet beschreven

Getroffen beheersmaatregelen naar aanleiding van het ABR risicoprofiel (2019)

In afstemming met het regionaal coördinatieteam (RCT) van LINK bestaat de update van het ABR risicoprofiel in 2019 uit een korte samenvatting van de ingezette acties in het afgelopen jaar door LINK en een toevoeging van paragrafen met ABR risico’s binnen specifieke doelgroepen, te weten de gehandicaptenzorg en de thuiszorg. De risico’s binnen deze sectoren zijn in de eerste versie nog niet beschreven. 

In 2020 zal een uitgebreidere update van het risicoprofiel volgen, waarbij alle informatie onder de loep genomen zal worden, en tabellen/figuren ge-update met de meest recente informatie.

Ingezette acties door LINK in 2019

Aan de hand van een meerjarenplan zijn binnen LINK verschillende acties ingezet die (mede) zijn voortgekomen uit de aanbevelingen vanuit het ABR risicoprofiel. Het voert te ver om alle acties hieronder te noemen, waardoor hieronder puntsgewijs (beknopt) de grotere projecten worden opgesomd:

 • Opzetten van een netwerk van contactpersonen infectiepreventie (CIP) voor zorginstellingen, inclusief organiseren van diverse scholingen binnen dit netwerk
 • Overleggen rondom consensus over BRMO-detectie methoden door arts-microbiologen van alle Limburgse ziekenhuizen
 • Audit basishygiëne voor ziekenhuizen ontwikkeld door de Limburgse deskundigen infectiepreventie
 • Het opstellen van een Farmacotherapeutisch overleg (FTO) voor huisartsen omtrent antibiotica allergieën
 • Scholing voor huisartsen opgezet en toegepast in regio Maastricht, omtrent infectiepreventie in de huisartspraktijk en doelmatig gebruik van antibiotica
 • Regionale afstemming van de A-teams in ziekenhuizen door middel van reguliere gezamenlijke bijeenkomsten
 • Verkenning van het opzetten van een typeringsnetwerk in Limburg
 • MRSA protocollen van ziekenhuizen en V&V worden verzameld, waarna wordt gekeken naar uniformering van de diverse aanpakken
 • MUIZ behoeftepeiling wordt uitgevoerd, waarna besloten wordt of MUIZ daadwerkelijk geïmplementeerd wordt in Limburg
 • Overleg met Duitse en Belgische collega’s over cross-border transmurale afspraken op het gebied van ABR
 • Meer naamsbekendheid van LINK genereren onder zorgprofessionals, via nieuwsbrieven, bezoeken e.d.
 • Acties zijn ingezet om de BRMO status van een patiënt standaard te laten vermelden op de ontslagbrief vanuit het ziekenhuis
 • De Limburgse ziekenhuizen zijn aangehaakt bij Eenheid van Taal (uniforme manier van coderen resistentie data voor aanleveren aan het RIVM)

Gehandicaptenzorg

In 2019 zijn vanuit LINK bezoeken gebracht aan meerdere organisaties binnen de gehandicaptenzorg. Dit heeft er onder meer toe geleid dat een arts verstandelijke gehandicaptenzorg is toegetreden tot het RCT. Tevens is gebleken uit de gevoerde gesprekken dat er behoefte is aan scholing op ABR/infectiepreventie gebied en dat men binnen deze sector graag met elkaar in overleg wil gaan hoe ze op dit moment met ABR/infectiepreventie in de praktijk omgaan. Dit heeft geleid tot het plannen van een gezamenlijke bijeenkomst voor professionals werkzaam binnen de gehandicaptenzorg aan het einde van 2019. Dan zullen ook de uitkomsten van het NIEZT project binnen deze sector aan bod komen, waarin gesprekken worden gevoerd met professionals werkzaam binnen de verstandelijke gehandicaptenzorg over de barrières en faciliterende factoren op het gebied van infectiepreventie. 

Thuiszorg

Enkele grotere thuiszorgorganisaties in Limburg zijn in 2019 bezocht vanuit LINK. Naast bekendheid geven aan LINK is hierbij ook navraag gedaan wat de voornaamste knelpunten zijn binnen de thuiszorg op het gebied van ABR. Hierbij zijn de volgende zaken naar voren gekomen:

 • Het werkzaam zijn van een groot aantal zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) die bij meerdere organisaties werkzaam kunnen zijn, en daardoor een belangrijke rol kunnen spelen bij eventuele verspreiding van infecties/BRMO
 • Behoefte aan scholing omtrent ABR/infectiepreventie
 • Niet iedere thuiszorgorganisatie vraagt bij de intake naar alle risicofactoren voor het verwerven van MRSA/BRMO, zoals recente opname in een buitenlands ziekenhuis
 • Bij verhoogd risico op MRSA/BRMO dragerschap is niet iedere huisarts bereid om de benodigde kweken af te nemen bij de betreffende patiënt
 • Hoe om te gaan met medewerkers die zelf terugkeren van vakanties naar MRSA risicogebieden en dan weer aan het werk gaan? Dienen zij gescreend te worden?

Naar aanleiding van de bezoeken heeft een aantal organisaties aangegeven te willen aansluiten bij het CIP netwerk. Daarnaast wordt vanuit LINK gekeken naar mogelijkheden voor scholing binnen de thuiszorg. Ook de overige knelpunten zullen vanuit LINK verder worden opgepakt met deze sector.

Geestelijke gezondheidszorg

Ook zijn de grote organisaties binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) bezocht in 2019 door LINK. Hieruit kwam ook voort dat ze infectiepreventie en de beheersing van antibioticaresistentie belangrijke onderwerpen vinden, en dit oppakken binnen de organisatie. Wel is er nog een duidelijke behoefte aan scholing/het verwerven van kennis op deze gebieden. Tevens neemt deze sector ook deel aan het eerder genoemde NIEZT project, waaruit aanbevelingen zullen voortkomen (verwacht begin 2020) waarmee deze sector aan de slag kan gaan.

 

 

Sluit de enquête