Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Nieuws

3400 NethMap / MARAN 2019: Jaarlijkse rapportage antibioticaresistentie en –gebruik in Nederland

De jaarlijkse rapportage NethMap/MARAN 2019 bevat gegevens over het antibioticagebruik- en resistentie, zowel bij mensen als bij dieren.

De jaarlijkse rapportage NethMap/MARAN 2019 bevat gegevens over het antibioticagebruik- en resistentie, zowel bij mensen als bij dieren.
Over het algemeen blijft de antibioticaresistentie bij mensen in Nederland stabiel.
Bepaalde vormen van resistentie nemen wel langzaam toe.
Vooral bij Klebsiella pneumoniae is de laatste 5 jaar sprake van toenemende resistentie tegen diverse (combinaties van) antibiotica (o.a. amoxicilline-clavulaanzuur, derde generatie cefalosporines en ciprofloxacine) die gebruikt worden als empirische therapie. Huisartsen schreven vorig jaar even veel antibiotica voor als de jaren ervoor. In ziekenhuizen lijkt het totale antibioticagebruik nog steeds licht toe te nemen.
Dierenartsen schreven in 2018 ongeveer evenveel antibiotica voor als in 2017. In sommige diersectoren daalde het gebruik, terwijl het in andere sectoren licht toenam.
Antibiotica die belangrijk zijn om infecties bij de mens te behandelen (met name 3e en 4e generaties cefalosporines en fluoroquinolonen), zijn de afgelopen jaren nauwelijks meer voor dieren ingezet. De prevalentie van ESBL-bacteriën is ongeveer gelijk gebleven in varkens en melkkoeien, maar is verder gedaald bij vleeskuikens. Alleen bij vleeskalveren blijft het percentage stijgen.
Het onderzoeksrapport NethMap 2019 is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB) en het Centrum voor Infectieziektebestrijding
van het RIVM. MARAN 2019 is een samenwerking van Wageningen Bioveterinary Research, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, het RIVM en Autoriteit
Diergeneesmiddelen. Bron: Rapport
NethMap / MARAN 2019
.

(Jaarrapportages)

Sluit de enquête