Activiteiten

Wij werken in opdracht van het ministerie van VWS samen met nog 9 vergelijkbare netwerken verspreid over 10 regio’s in Nederland. Doelstelling is antibioticaresistentie zolang mogelijk beheersbaar te houden. Hiervoor heeft VWS 12 taken opgesteld die te clusteren zijn in netwerkvorming, infectiepreventie, deskundigheidsbevordering en meten=weten m.b.t. BRMO. Per thema zijn diverse projecten en activiteiten benoemd in ons jaarplan 2019/2020

Thema 1 Netwerk en Risico's netwerk abr link limburg zorgnetwerk

 • Actoren in beeld en activiteren
 • Overbrengen informatie van landelijk naar lokaal
 • Overbrengen informatie van landelijk naar lokaal

Thema 2, inzicht in en communcatie over BRMO

 • Stimuleren deelname landelijk toezicht
 • Transmurale werkafspraken over informatiedeling bij dragerschap van BRMO
 • Beschikbaar stellen regionale informatie over dragerschap en vóórkomen resistentie
 • Lokale communicatie tussen zorgdomeinen over resistentie en uitbraken

Thema 3, antimicrobial stewardship en deskundigheidsbevordering

 • Verzorgen, stimuleren en ondersteunen kennisdeling en deskundigheidsbevordering
 • Cyclisch verbeteren bewustwording en uitvoering rationeel voorschrijven

 Thema 4, Regionale infectiepreventie

 • Opstellen plan en formats uniforme audits infectiepreventie checklist abr link limburg zorgnetwerk
 • Preventiemaatregelen in kaart brengen en waarderen
 • Onderlinge bijstand en advies over bestrijdingsmaatregelen